www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Blog


Debatforum WWW, Allerød afsnit

Lillerøds grønne kile

Af Per-Olof Johansson

Hvid hest på Hvidestens marker, sommer 2006. © poj

  Forslag til Fingerplan 2007 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning.

Høringsfrist til 13. april 2007

Per-Olof Johansson: Forslag sendt til Fingerplan 2007

 

Efter vedtagelsen: Gør Fingerplan 2007 tilgængelig! Indlæg i Frederiksborg Amts Avis 26. juli 2007

Klik på billede...
Grøn kile en grøn dag

Kommuneplan 2009 kom til at indeholde følgende formulering om kirkeomgivelserne: . Inden for de konkret afgrænsede kirkeomgivelser må der kun gennemføres byggeri, anlæg og skovplantning, hvis det ikke forringer oplevelsen af sampillet mellem kirke og landskab eller landsbymiljø.


LINKS

Miljøministeriets
forslag til Fingerplan 2007

HUR's Bemærkninger til Regionplan 2001

POJ indsigelse til
Regionplanforslag 2005

POJ forslag til Fingerplan 2007
Samme til download i rtf-format.

Bedre plan for Lillerød landsby

En tur i Lillerøds grønne kile
29. januar 2007

Klik på billede
Lillerøds grønne kile

En tur i Lillerøds grønne kile
To digte af POJ:
Forår - tekst og oplæsning
Idyl - tekst og oplæsning


Allerød Kommune

Allerød Homepages

SSI på Hvidesten

Om Lillerød landsby

Glimt fra nyttehaverne i Enghaven 2007

Fra Per-Olof Johansson:
Drømmen om Allerød 1991
Lillerød Landsby

Ved fremlæggelsen til høring:
Forslag til Fingerplan 2007 kan nu erhverves som en bog, udgivet i 2000 eksemplarer. Det lyder ikke af meget i forhold til at det er det område i Danmark, hvor befolkningstætheden er størst!
I forhold til tidligere gives der kommunerne nogle planlægningsmæssige friheder, hvorfor
det er ekstremt vigtigt, at borgerne blander sig i planlægningen.
Det som vil være svært for de almindelige borgere er, at vi ikke kan finde frem til de
punkter, der vil berøre os. I og med at det er overordnede planer skal vi bruge vores
forestillingsevne til at se, hvad der i værste tilfælde KUNNE ske i vores område.

Det første man så skal mærke sig er, at det er en plan der skal gælde for
"Hovedstadsområdet". Dette er ikke identisk med Hovedstadsregionen!
Hvoraf man vel må slutte, at regionsopdelingen er lavet forkert! Hovedstadsområdet omfatter
udover Hovedstadsregionen minus Bornholm (sic!) kommunerne Greve, Køge, Lejre, Roskilde,
Solrød og Stevns Kommuner!

Hvad jeg ser det som en opgave at gribe fat i, er den grønne kile som i dag går fra
Lillerød Kirke og omliggende gårde ud mod Børstingerød Mose. Det udgøres af
græsningsarelaler for Statens Seruminsituts gård Hvidesten og et område med nyttehaver og
enkelte boliger.
Planforslaget gør meget ud af de grønne kiler alle andre steder, men ikke her. Det er i den
store sammenhæng en detalje, men enhver kan på kortet se, at det faktisk er en markant
detalje. Der er sikkert mange andre detaljer, man end ikke kan se på et kort. Med de
frihedsgrader som nu tildeles kommunerne, er det meget svært at se, at dette område på
nogen måde er beskyttet. Det er i øjeblikket landzone, men det vil være en betegnelse der
er uden betydning, hvis der ikke lægges noget oven i.
Allerød Kommune har gjort det rigtige at definere et område som "Lillerød Landsby". Hvad
jeg synes især mangler er, at man laver en samlet plan for "Lillerød Landsby" hvori
bevarelsen af dette landskab indgår.

Der har længe rumlet planer om privatisering af Seruminstituttet. Det er en debat for sig,
hvor mit standpunkt er, at det naturligvis af hensyn til forsyningssikkerheden er vigtigt
at det forbliver en statslig organisation. Slippe det ud af statens hænder, vil Hvidestens
jorder udgøre en vigtig kapitalreserve for ethvert foretagende og vil hurtigt blive
realiseret til boligformål, hvis ikke dette er forhindret af en plan.

Citat fra forslagets bemærkninger, s. 81:
"Med HUR's regionplan 2005 har kommunerne fået et betydeligt råderum til at planlægge de kommende 12 års byudvikling og byomdannelse.
Med Fingerplan 2007 får en række kommuner i det ydre storbyområde ydermere et råderum til selv at udlægge ny byzone. En principiel afgrænsning af det ydre storbyområde giver kommunerne råderum til selv at vurdere byudviklingsinteresserne i forhold til de andre arealinteresser på arealer, som samlet udgør af størrelsesordenen 7.700 ha, hvoraf dog godt 2000 ha skønnes at være omfattet af prohibitiv beskyttelse (fredninger, internationale beskyttelsesområder mv). Interesseafvejningen skal ske i respekt for overordnede interesser, herunder regler i Fingerplan 2007. Det indebærer bl.a. at der i den kommunale planlægning skal fastlægges rækkefølge på ny byzone ud fra overordnede og kommunale hensyn."


Altså, man prøver at tage højde for, at der ikke skal være tale om ad hoc beslutninger, men
hvis der ikke er fastlagt overordenede regler for en grøn kile som Lillerød-kilen, så vil
det være overladt til det kommunale vægelsind om landzone bliver til byzone i en given
situation. Sådan ligger landet.

Så det er nu inden 13. april 2007 at borgerne i Allerød skal beslutte sig for at slå et
slag for denne sag, ellers må tiden anses for forpasset.

Hvidestensområdet

Den lille kile er en del af den tænkte udbygning mellem Allerød og Hillerød. Hele den udbygning ser så logisk ud på kortet – men 75 % af det område er jo skov, så det havde nok været oplysende, hvis miljøministeriet havde anvendt en anden markering! - for de mener vel ikke, at Tokkekøb Hegn og Store Dyrehave skal fældes hen ad vejen???

Som det ses på kortet, så er der i Allerød (Lillerød!) lige øst for transportkorridoren et indhak, som rettelig også burde være grønt, da det netop repræsenterer synspunktet om grønne kiler. Her har vi en kile som går fra den gamle landsby Lillerøds kirke og 3 gamle gårde,som rækker ud til et fredet moseområde – som det hidtil er lykkedes at holde fri for bebyggelse, fordi hovedparten ejes af det endnu ikke privatiserede Statens Seruminstitut. I den nuværende regionplan mener jeg, at området indgår enten blandt grønt eller historisk værdifuldt område, men sikret for alvor er det ikke. Selvfølgelig er det en lokal interesse, men samtidig er det da også af national værdi at sikre den slags. Landsbymiljøet er jo ikke kun 3 gamle gårde og en kirke, men i høj grad adgangen til landområdet! 

  

  Bemærkninger til regionplan 2001
Kommuner i Frederiksborg Amt
Allerød Kommune /FA

Kommunen mener, at der ikke kun er værdifulde omgivelser omkring
Lynge og Uggeløse kirker, men også omkring Blovstrød og Lillerød
kirker.

Vurdering:

I Frederiksborg Amts kirkeregistrering indgår de strukturelle
og visuelle værdier, der knytter sig til oplevelsen af kirkeområderne
i samspil med landskabet. Det er klart, at der også er værdifulde omgivelser
i nærområderne til de kirker, der ikke ligger i forbindelse med det
åbne land. Der er desuden store kulturhistoriske bygningsinteresser i
vore middelalderkirker, ligesom der er bevaringsværdige kulturmiljøer
ved kirkerne og deres samspil med landsbyens struktur og bebyggelse.
Den nuværende registrering omfatter som nævnt alene den strukturelle
og visuelle virkning i forbindelse med landskabet. En udbygning af registreringen
til at omfatte samtlige middelalder- og historiske kirker kan
indgå i den kommende planlægning.

Hvidbog
Vurdering af Indkomne høringssvar til Forslag Regionplan 2001
for
Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Københavns Amt, Frederiksborg Amt, Roskilde Amt
Indledning

s.240

http://pdf.hur.dk/pdf/hvidbog.pdf

 

   PER-OLOF JOHANSSON, MØLLEVÆNGET 27, LILLERØD
P.O. box 58, DK-3450 Allerød
Tlf +45 48 17 09 09
E-mail: johansso@post3.tele.dk

Homepage: http://per-olof.dk

[26. april 2005]
Hovedstadens Udviklingsråd
Gammel Køge Landevej 3,
2500 Valby


Forslag til Regionplan 2005

Tilføjelse til pkt. 4.1 Landskabs-, natur- og kulturværdier i det åbne land:

En del af det areal, som tilhører Seruminstituettets gård Hvidesten i Lillerød er meget godt afmærket som værende af landskabsmæssig interesse ( kort s. 120).
Men det som understreger vigtigheden af denne landskabelige interesse er jo, at det indgår i det kulturlandskab, som samlet udgøres af Lillerød Landsby med kirke og 3 gamle gårde og flere enkelthuse og så dette areal.

Der er så meget tilbage af landsbymiljøet, at det udmærket kunne retfærdiggøre en prik på kort 4.1.4 kulturhistorie (kort s.122).

Som planlægningsarbejdet gennem årene er sket, ses sammenhængen ikke, hvorfor jeg opfordrer til, at det bliver gjort via en regional målsætning om at samle lokalplanerne for området under et, og regionalplanmæssigt at udpege området 'Lillerød Landsby' med nævnte huse, gårde kirke og marker som område af kulturhistorisk værdi.

Da Serumsinstituttets bevaring som statsinstitution er uvis, er det højst usikkert om udlægget af Hvidestens marker som landbrugsareal i længden kan fastholdes uden en regional retningslinie, der understreger dets kulturhistoriske værdi. Hvis ejeren simpelthen afskaffer at have heste på gården fordi produktionen flyttes til udlandet, samtidig med at kommunen ønsker at øge boligbyggeriet, ja da vil presset på at ændre status for Hvidestens marker blive stort. Er markerne kun sikret af at være lagt i landzone er det jo en status som kommunen selv har adgang til at ændre. Derfor bør området af regionale og nationale grunde sikres som en vigtig del af det samlede gamle landsbymiljø på an-den vis, hvor markerne bevares som marker.Med venlig hilsen

Per-Olof Johansson

6. april 2007: Nu har jeg så sendt brev med følgende ordlyd til Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, med håbet om at andre gør noget lignende eller bruger min tekst:

Forslag til Fingerplan 2007 om bevarelse af Lillerøds grønne kile.

En del af det areal, som tilhører Seruminstituttets gård Hvidesten i Lillerød er vist meget godt afmærket som værende af landskabsmæssig interesse i den nugældende regionplan.

Men det som understreger vigtigheden af denne landskabelige interesse er jo, at det indgår i det kulturlandskab, som samlet udgøres af Lillerød Landsby med kirke og 3 gamle gårde og flere enkelthuse og så dette areal. Det bør derfor ikke være muligt for kommunen at gøre afgørende planmæssige indgreb, der ændrer områdets karakter.

Helt jf. den vurdering, som HUR udtrykte i forbindelse med vedtagelsen af Regionplan 2001, sålydende: ”I Frederiksborg Amts kirkeregistrering indgår de strukturelle og visuelle værdier, der knytter sig til oplevelsen af kirkeområderne i samspil med landskabet. Det er klart, at der også er værdifulde omgivelser i nærområderne til de kirker, der ikke ligger i forbindelse med det
åbne land. Der er desuden store kulturhistoriske bygningsinteresser i vore middelalderkirker, ligesom der er bevaringsværdige kulturmiljøer ved kirkerne og deres samspil med landsbyens struktur og bebyggelse
(Hvidbog; Vurdering af Indkomne høringssvar til Forslag Regionplan 2001 for Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Københavns Amt, Frederiksborg Amt, Roskilde Amt, Indlednings.240)

Da Serumsinstituttets bevaring som statsinstitution er uvis, er det højst usikkert om udlægget af Hvidestens marker som landbrugsareal i længden kan fastholdes uden en regional retningslinie, der understreger dets kulturhistoriske værdi. Hvis ejeren simpelthen afskaffer at have heste på gården fordi produktionen flyttes til udlandet, samtidig med at kommunen ønsker at øge boligbyggeriet, ja da vil presset på at ændre status for Hvidestens marker blive stort. Er markerne kun sikret af at være lagt i landzone er det jo en status som kommunen selv har adgang til at ændre. Derfor bør området af regionale og nationale grunde sikres som en vigtig del af det samlede gamle landsbymiljø på anden vis, hvor markerne bevares som marker og hvor der ikke kan gives tilladelse til nedrivning af gårdene Hvidesten og Toftehave.


 

 

Et indlæg i debatten.....

Solnedgang i den grønne kile til Lillerød landsby

En roman om Lillerød i 1200-tallet :

Fra CVU Jelling: Analyse af Lars-Henrik Olsens bog: "Som landet lå"


www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Debatforum WWW

@